maanantai 26. syyskuuta 2016


3. opetusharjoittelu 5.-9.9.2016, Vantaa, Valmennuskeskus Public 


Valmennuksessa toteutin
 ryhmävalmennusta, pienryhmätyöskentelyä ja -tehtäviä, yksilötyöskentelyä, yksilöohjausta ja harjoituksia suljetusta Moodle-verkkoympäristöstä, erillisestä Valkku –työnhakuoppaasta ja soveltuvasti internetistä löytyvistä linkeistä. Suunnittelin toteutuksen pitkälti aiemmin hyväksyttyjen menetelmien ja harjoitteiden pohjalta jättäen kuitenkin liikkumavaraa ryhmän toiveille. Oppimismenetelminä hyödynsin humanistista, kognitiivista ja konstruktiivista lähestymistapoja, konkreettisten esimerkkien avulla. Kävimme paljon keskustelua työnhakuun liittyvistä aiheista ja pyrin konkretisoimaan esimerkkejä valmennettavien omiin toimialoihin soveltuvaksi.

Kyseessä oli nuorten alle 30-vuotiaiden ryhmä, jossa aktiivisia osallistujia oli 14 henkilöä, jotka olivat iältään kahdenkymmenen kuin kolmenkymmenen väliltä. Painotin heille valmennuksessa oman osaamisen arvostamista, itsetunnon nostoa, omien vahvuuksien huomioimista ja ydinosaamisensa määrittelyä. Toin lisäksi esiin eri työllistymisvaihtoehtoja sekä työnhaun vaatimaa aikaa ja  systemaattisuutta, piilotyöpaikkoja ja avoimien hakemuksien merkitystä. Nämä painotukset täydensivät muita valmennuksessa käsiteltäviä aihesisältöjä valmennuksen tavoitteet ja ryhmän tarpeet huomioiden. 
Valmennukseen hakeuduttiin saadun palautteen mukaisesti, omien suunnitelmien selkiyttämiseksi sekä työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikan löytymiseksi. Viiden päivän valmennuksen aikana onnistuimme löytämään kolmen osallistujan osalta sellaisia paikkoja, joihin he hakivat ja pääsivät haastatteluun. Yhden osallistujan kohdalla ehti tulla myös tieto, että hänet on valittu tehtävään sekä sovittu päivä työsopimuksen allekirjoitukseen.  Muutoin osallistujat aktivoituivat kontaktoimaan työnantajia sekä puhelimitse että sähköpostilla ja käymällä fyysisesti paikan päällä. Hakemuksien lähetysmäärät olivat henkilöittäin 1-4 hakemusta per valmennuspäivä. Tähän aktiivisuuteen ja positiiviseen ilmapiiriin olin todella tyytyväinen ja pyrin kannustamaan heitä jatkamaan samalla innokkuudella myös tulevina viikkoina. Oli myös upeaa nähdä se kannustavuus, jolla osallistujat kanssaelivät ja aplodeerasivat toisilleen, kun tuli tieto esim. työsopimuksen allekirjoituksesta, haastatteluun pääsemisestä sekä yhteydenotosta, joka tuli vuorokauden sisään henkilön jätettyä esittelytekstinsä TE-toimiston CV-netti-tietokantaan.
Minun toimintani valmentajana koettiin onnistuneeksi, 93% koki toimintani hyväksi tai erinomaiseksi ja toteutus vastasi osallistujien tarpeita miltei kaikkien osalta. Koen, että onnistuin sekä valmennuksen suunnittelussa että toteutuksessa hienosti. Kävin päivien aikana keskustelua tulevasta ohjelmasta, oliko tarpeen vielä palata johonkin aiheeseen tai oliko heille herännyt muita kiinnostavia asioita mistä haluaisivat tietää enemmän. Muutamia tällaisia aiheita nousikin eteen, esim. palasimme vielä uudestaan mm. työsopimuksen laatimiseen ja omien vahvuuksien esiintuomiseen.


Arvioitaessa omaa toimintaa suhteessa saatuihin palautteisiin, tiedostan että minun olisi tullut saada kolme osallistujaa vahvemmin mukaan, jotta he olisivat kokeneet kehittyneensä enemmän omaan alkutilanteeseensa nähden. Laajempi keskustelu jatkosuunnitelmasta olisi ollut näiden kolmen henkilön kohdalla aiheellista, joka ei ollut kuitenkaan mahdollista ko. henkilöiden vähäisen kiinnostuksen ja motivaation osalta. Jatkotoimenpiteinä heidän kohdallaan kirjasin, että he pääsisivät henkilökohtaiseen työn etsintä-palveluun, joka sitouttaisi heitä työnhakuun aktiivisemmin. Motivaation puute oli heidän kohdallaan rajoittavin tekijä, jota en onnistunut heidän kohdallaan kasvattamaan. Jatkossa aion kehittää toimintaani ns. vastahakoisesti mukana olevien innostamiseksi ja pyrkiä löytämään heitä motivoivat, henkilökohtaisemmat triggerit.

Kokonaisuutena katsoen valmennus onnistui minusta hyvin, valtaosalla eli 79%:lla oli omasta mielestään toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma laadittuna. Kaikille osallistujille jatkosuunnitelma laadittiin johon he saivat kommentoida ja pyytää korjauksia niin halutessaan. Osan kohdalla suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet edesauttavat työllistymistä, ehkä liikaakin, joka oli muutaman kohdalla  epätoivottava lähitulevaisuuden suunta. 86% vastaajista kuitenkin koki, että päätösten teko koulutuksien ja työnhaun osalta oli kehittynyt hyvin tai erinomaisesti. Kirjallisen palautteen lisäksi sain suullista palautetta sekä kurssin aikana että sen loputtua. Yksi osallistujista totesi toisen kurssipäivän aluksi olleensa ”liekeissä” kuunneltuaan minua ja kertomiani konkreettisia esimerkkejä työnhakuun liittyen. Muutamat muut kokivat saaneensa suunnitelmallisuutta myös toimintaansa työnhaun ulkopuolella, keskustelimme paljon tavoitteiden asetannasta, motivaatiosta elämässä, suunnitelmallisuudesta ja aikatauluttamisesta.

Valmennuksen suunnitelma

Opetushavainnointi: 

Valmennustani havainnoi koulutuspäällikkö Lauri Partanen, joka kuvasi toimintaani seuraavasti: Hannan opetustyyli oli ohjauksellinen ja käytettävät menetelmät monipuolisia, henkilöitä työnhakuun sitouttavia. Asioiden konkretisointi työelämään tuotiin esiin hyvin toimialakohtaisten esimerkkien avulla. Ajankäytöllisesti koulutus oli suunniteltu tavoitteita vastaavaksi. Koulutuksen ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva. Hannan vuorovaikutus osallistujiin oli henkilökohtaista ja hän sai aktivoitua suurinta osaa osallistujia toimintaan. Kehityskohteina Hannan osalta voisi olla vuorovaikutuksen yksilökohtaisempi huomiointi, jotta ei-motivoituneita osallistujia saataisiin aktivoitua enemmän. Erikseen Lauri vielä kommentoi, että valmennussuunnitelma oli kattava ja raportti mielestäni oikein hyvä ja selkeä. Ja kokonaisarviohan valmennuksesta oli oikein hyvä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti