tiistai 27. joulukuuta 2016

4. opetusharjoittelu Amiedu 12.9.-2.12.2016


Kuva: Ulla Sulkava

Ryhdyn yrittäjäksi –koulutus


Tavoite ja menetelmät

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille osaaminen kannattavan liiketoiminnan edellytyksistä ja toteutettavissa olevasta liiketoimintasuunnitelmasta sekä realistinen käsitys yrittäjänä toimimisesta. Valmennus mahdollistaa ratkaisut itsenäisen liiketoiminnan aloittamisesta ja kehittämisestä sekä kehittää osallistujien yrittäjäosaamista ja antaa toimintavarmuutta oman yrityksen perustamiseen.
Valmennus on suunnattu Uudellamaalla yritystoimintaa suunnitteleville, joilla on hyvää osaamista suunnitellun yrityksen toimialalta ja todellista halua olla yrittäjä. Koulutussisältöjen omaksuminen edellyttää hyvää suomenkielen taitoa. (B.1.2)

Sisältö

Ryhmäkoulutuksessa käsitellään jokaisen oman yrityksen kehittämistä ja yritystoiminnan käynnistämistä mm. seuraavien teemojen kautta. 
 • Yrittäjänä toimiminen - minä yrittäjänä ja yrittäjyyden vaihtoehdot
 • Yritysideasta tuotteeksi - tuotteistaminen
 • Liiketoimintasuunnitelman rakentaminen
 • Myynti ja markkinointi
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Yrityksen perustamistoimet - juridiikka
 • Yrityksen taloushallinto, verotus- ja rahoituskysymykset
 • Verkostoituminen - viestintä- vuorovaikutustaidot
 • Yrittäjän jaksaminen - omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Henkilökohtaisessa ohjauksessa käsitellään oman yritystoiminnan kehittämistä


Kohderyhmä: Valmennus oli te-toimiston hankkimaa työvoimapoliittista koulutusta, joka toteutettiin lähi- ja etäopetuksen kombinaationa. Lähikoulutuspäiviä oli 20 päivää ja etäopetusta 20 päivää.  Valmennukseen hakeuduttiin te-toimiston kautta hakemalla ja siihen valittiin potentiaaliset liikeidean omaavia henkilöitä. Kyseessä oli 16-henkinen ryhmä, jotka olivat iältään pääsääntöisesti kolmenkymmenen ja viidenkymmenen väliltä. Kyseiset osallistujat pohtivat oman yritystoiminnan käynnistämistä. Ryhmän aktiivisuuteen ja positiiviseen ilmapiiriin olin todella tyytyväinen ja pyrin kannustamaan heitä jatkamaan samalla innokkuudella myös tulevina viikkoina valmennuksen päätyttyä. Oli upeaa nähdä se kannustavuus, jolla osallistujat tukivat toisiaan liikeideoiden rakentamisessa ja verkostoissa on voimaa ja potentiaalia liiketoiminnan kasvattamiseen. 
Apuvälineet: tehtävämonisteet, tietokoneet/ opiskelijoiden omat laitteet, videot, ryhmätyöt, yksikötehtävät, aihekohtaiset keskustelut, fläppitaulu, dokumenttikamera, älypuhelimet.
Oppimisen toteuttajina olivat pääosin opiskelijat itse (tehtävien teko) ja itse toimin sekä ohjaajana että asioiden alustajina ja täsmätiedon tuottajana.  
Konkretisointi ja käytäntöön linkitys toimivat hyvin, koska kaikki tehtävät ja materiaalit toteutettiin omana liikeideaan.
Osaaminen kehittyi yrittäjyyteen vaikuttavissa asioissa hyvin,  lisäksi tiedon saantikanavat selkeytyivät.
Vuorovaikutusta oppimistilanteessa oli opettajan ja opiskelijan/ryhmän välillä. Opetuksessa käytiin paljon avoimia keskusteluja ja pohdintoja omista näkökulmista käsin, joiden avulla oli mahdollista auttaa myös toista opiskelijaa  aikaansaamaan uusia ideoita liiketoimintasuunnitelmaansa.  
Valmennuksen ilmapiiri oli ahkera, innostunut ja opiskelijat olivat sitoutuneita, poissaoloja ei juurikaan ollut.
Rakenne, aikataulu, selkeys: Valmennus oli rakennettu aikataulullisesti niin, että ensin oli lähiopetusta, jonka jälkeen seurasi etäpäiviä, jolloin teoriaa sovellettiin käytäntöön ja sen jälkeen koostettiin opittua seuraavilla lähipäivillä.   Minun osiooni kuuluivat liiketoimintasuunnitelman rakentaminen, tuotteistaminen ja hinnoittelu, myynti ja markkinointi sekä sähköinen liiketoiminta. Valmennuksessa toteutin 
ryhmävalmennusta, pienryhmätyöskentelyä ja -tehtäviä, yksilötyöskentelyä ja -ohjausta sekä harjoituksia suljetusta amiforum-verkkoympäristöstä ja internetistä löytyvistä linkeistä. Suunnittelin toteutuksen pitkälti aiemmin hyväksyttyjen menetelmien ja harjoitteiden pohjalta jättäen kuitenkin liikkumavaraa ryhmän toiveille. Olen valmentanut samaa koulutusta ja aiheita tämän vuoden aikana kuudelle eri ryhmälle ja on aina mahtava huomata kuinka erilaisia jokainen ryhmä on ollut.  Myös aiheiden painotus ja syvyys riippui ryhmän kiinnostuksista, johonkin käytettiin aiempaa enemmän ja johonkin taas vähemmän. Oppimismenetelminä hyödynsin humanistista, kognitiivista ja konstruktiivista lähestymistapaa, konkreettisten esimerkkien avulla. Kävimme paljon keskusteluja yrittäjyyteen liittyvistä aiheista ja pyrin konkretisoimaan esimerkkejä valmennettavien omien liikeideoiden mukaisesti, jotta he voisivat samaistua asiaan.
Oheisista palautteista on nähtävissä asioita joissa onnistuin sekä kehityskohteita, joissa toimintaa voi parantaa.  Kokonaiskeskiarvo opetus- ja ohjaustaidoistani oli 4,86, johon olen kyllä todella tyytyväinen.  

Asiantuntemukseni arvioitiin myös  yhtä hyväksi, eli 4.86. Oppimateriaali, toteutuksen sisältösuunnittelu ja oma kehittyminen koettiin myös onnistuneeksi ja opiskelijoiden mielestä hyväksi. Lisäksi minulle oli jätetty myös avointa palautetta mukavasti. On aina ilo huomata opetuksensa toimivan opiskelijoille, se jos mikä auttaa itseäni edelleen kehittämään omaa osaamistani jota edelleen siirtää. Kehityskohteinani tulen jatkossa enemmän panostamaan monipuolisempiin ryhmä- ja yksilötehtäviin vastuuttamalla myös opiskelijoita laajemmin sekä kehittämällä koulutusmateriaalia visuaalisen silmäiltävyyden parantamisessa.
       

   


Koulutuksen toteutus - Mitä kehittäisit tai mistä annat kiitosta? Hanna Nyrönen


• Olet mahtava kokemuslähtöinen kouluttaja!

• Sain realistisen kuvauksen yrittämisestä. Kiitos myös positiivisesta kannustuksesta.

• Oli hyvin mukaansatempaava ja mielenkiintoinen.

• Kiitos paneutumisesta, tuesta, hyvistä esimerkeistä. Tykkäsin kaikista päivistä!

• Ryhmän ainoa hyvä, panosta lisää vahvuutesi, asiantuntemus ja opettamismenetelmät. Mielestäni saisi olla enemmän tehtäviä.

• Hanna on erittäin innostava, osaava ja hän käytti mielestäni hyvin erilaisia metodeja oppimiseen. Erityisesti pidin siitä, että tutustuimme erilaisiin somen vaihtoehtoihin sekä "pikku tietokilpailu" oli hauska. Tulen käyttämään sitä itsekin omissa valmennuksissani.

• Mieletön some-osaaminen ja innokkuus. Todella avartava osio. Avarsi sähköisten mahdollisuuksien maailman aivan uuteen ulottuvuuteen. Kiitos välikommenteista LTS:ään.

• Hanna oli iloinen ja positiivinen kouluttaja ja otti jokaisen liiketoimintaidean vakavasti ja kertoi rohkeasti mielipiteensä idean/ suunnitelman kehittämisen kannalta.

• Hanna oli todella mukava ja tomera opettaja. Hän osasi hyvin käytännönläheisesti opettaa joka oli itselleni toimiva opetusmalli.

• Luja ammattilainen. Puhui yrittäjän kieltä ja antoi konkreettisia käytännön ohjeita.

• Käytännönläheinen opetus ja Hannan persoona mahtava!

Itsearviointia:

Koen, että onnistuin sekä valmennuksen suunnittelussa että toteutuksessa hienosti. Kävin päivien aikana keskustelua tulevasta ohjelmasta, oliko tarpeen vielä palata johonkin aiheeseen tai oliko heille herännyt muita kiinnostavia asioita mistä haluaisivat tietää enemmän. Muutamia tällaisia aiheita nousikin eteen, palasimme vielä uudestaan mm. sosiaalisen median kanaviin sekä tuotteistamisen ja hinnoittelun merkitykseen ja omien vahvuuksien esiintuomiseen. Koostin lisäksi vielä kertauksen omien valmennuksieni päätteeksi, johon oli kiteytetty olennainen jokaisesta valmentamastani osiosta.

Opetuksen havainnoijana toimi HR-ammattilainen, yrittäjä Kristiina Pihlaja, joka kuvasi toimintaani seuraavasti:


Hannan opetustyyli oli oppijoita aktivoiva ja keskusteleva. Opetuksessa käytetyt menetelmät olivat monipuolisia, opettavia ja mielenkiintoisia. Asioiden linkitys käytäntöön oli toimivaa ja monipuolista, koska Hannalla oli kertoa hyviä käytännön esimerkkejä ja asioiden konkretisointi auttoi hahmottamaan asioita. Ajankäytöllisesti koulutus toimi hyvin, taukoja oli sopivin väliajoin. Koulutuksen ilmapiiri oli avoin, rento ja kannustava. Hannan vuorovaikutustaidot ovat erinomaiset ja hän sai energisellä otteellaan oppilaat jakamaan ja myös kysymään lisää ja jakamaan myös omia kokemuksiaan. Käytettävät apuvälineet toimivat hyvin, Hanna on erityisen taitava käyttämään multimediaa ja erilaisia metodeja, kuten hyödyntämään pelillisyyttä. Hanna osasi myös tietyin väliajoin tarkistaa, että onko kysyttävää ja tarvittaessa kertasi asioita. Opetuksen myötä päästiin tavoitteisiin erinomaisesti - koin itsekin, että oma osaamiseni tuli somen osalta päivitettyä 2000-luvulle. Kehityskohteina Hannan osalta olisi ehkä tarvittaessa hyödyntää enemmän fläppiä, kun annetaan jokin tehtävä, jotta kaikilla opiskelijoilla olisi selkeä näkemys, mitä heiltä odotetaan - erityisesti alussa, kun henkilöt esittäytyvät. Kokonaisuutena valmennusosiot olivat hyvin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia sekä opettajana Hanna on innostava ja ammattitaitoinen. 

Hanna Nyrönen kouluttajana lähiopetuksessa

Hanna on toiminut kouluttajana Ryhdyn yrittäjäksi (työvoimapoliittinen) valmennuksilla, YAT ammattitutkinnon valmennuksilla ja JET (johtamisen erikoisammattitutkinnon) valmennuksilla vuoden 2016 aikana.

Hannalla on mielestäni sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys käytössä koulutuksissa, jossa on tietoteoreettinen käsitys tiedosta ja oppimisesta, ja siinä korostetaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita oppimisessa.

Opetusmenetelminä on käytetty erilaisia menetelmiä: konkreettista ja käytännöllistä asioiden esittämistä, paljon esimerkkejä yrittäjyydestä, johtamisesta, somesta ja digitaalisesta markkinoinnista, keskustelua, ryhmätehtäviä ja parikeskustelua. Tärkeimpänä korostuu Hanna oma ammattitaito ja kokemus opetettavista aiheista.

Oppiminen on tavoitteellista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa ja oppijaa kannustetaan itseohjautuvuuteen. Hannalla on mahdollisuus edistää opiskelijan mielekästä oppimista ja auttaa sisäisen motivaation kehittymisessä. 

Olen ollut seuraamassa Hannan lähipäiviä ja voin täysillä yhtyä hänen saamiin palautteisiin opiskelijoilta:

 • Huippuluokan asiantuntija, ihmisläheinen ja kannustava. Hanna sai meidät kaikki innostumaan markkinoinnista oman innostuneisuutensa kautta.
 • Superinnostava opettaja! Erittäin mielenkiintoiset keskustelut tuntien aikana.
 • Kiitos asiantuntevista oppitunneista. Tunneille oli ilo tulla ja sain niistä paljon uutta hyödyllistä tietoa, jota pystyn hyödyntämään tulevaisuudessa yrittäjänä. Kouluttajana Hanna on helposti lähestyttävä, rento ja hän osaa herättää oppijan mielenkiinnon. 
 • Olet mahtava kokemuslähtöinen kouluttaja! Hanna on erittäin innostava, osaava ja hän käytti mielestäni hyvin erilaisia metodeja oppimiseen. 
 • Erinomainen kouluttaja! Asiantuntemus ja selkokielisyys huipussaan.
 • Todella selkeä rakenne ja miellyttävä päivä. annoit mukavasti keskustelun olla vapaata ja se edes auttaa ainakin omaa oppimistani kun saan keskustella asiasta.

Hanna Nyrösen kouluttajana toimimista lähiopetuksessa on arvioinut
Ulla Sulkava, joka toimii yrittäjyyden ja johtamisen kouluttajana ja tutkintovastaavana (YAT) Amiedussa. Peda opinnot suoritettu HAMK 2011.

Helsinki 9.12.2016 Ulla SulkavaEi kommentteja:

Lähetä kommentti