maanantai 26. syyskuuta 2016


3. opetusharjoittelu 5.-9.9.2016, Vantaa, Valmennuskeskus Public 


Valmennuksessa toteutin
 ryhmävalmennusta, pienryhmätyöskentelyä ja -tehtäviä, yksilötyöskentelyä, yksilöohjausta ja harjoituksia suljetusta Moodle-verkkoympäristöstä, erillisestä Valkku –työnhakuoppaasta ja soveltuvasti internetistä löytyvistä linkeistä. Suunnittelin toteutuksen pitkälti aiemmin hyväksyttyjen menetelmien ja harjoitteiden pohjalta jättäen kuitenkin liikkumavaraa ryhmän toiveille. Oppimismenetelminä hyödynsin humanistista, kognitiivista ja konstruktiivista lähestymistapoja, konkreettisten esimerkkien avulla. Kävimme paljon keskustelua työnhakuun liittyvistä aiheista ja pyrin konkretisoimaan esimerkkejä valmennettavien omiin toimialoihin soveltuvaksi.

Kyseessä oli nuorten alle 30-vuotiaiden ryhmä, jossa aktiivisia osallistujia oli 14 henkilöä, jotka olivat iältään kahdenkymmenen kuin kolmenkymmenen väliltä. Painotin heille valmennuksessa oman osaamisen arvostamista, itsetunnon nostoa, omien vahvuuksien huomioimista ja ydinosaamisensa määrittelyä. Toin lisäksi esiin eri työllistymisvaihtoehtoja sekä työnhaun vaatimaa aikaa ja  systemaattisuutta, piilotyöpaikkoja ja avoimien hakemuksien merkitystä. Nämä painotukset täydensivät muita valmennuksessa käsiteltäviä aihesisältöjä valmennuksen tavoitteet ja ryhmän tarpeet huomioiden. 
Valmennukseen hakeuduttiin saadun palautteen mukaisesti, omien suunnitelmien selkiyttämiseksi sekä työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikan löytymiseksi. Viiden päivän valmennuksen aikana onnistuimme löytämään kolmen osallistujan osalta sellaisia paikkoja, joihin he hakivat ja pääsivät haastatteluun. Yhden osallistujan kohdalla ehti tulla myös tieto, että hänet on valittu tehtävään sekä sovittu päivä työsopimuksen allekirjoitukseen.  Muutoin osallistujat aktivoituivat kontaktoimaan työnantajia sekä puhelimitse että sähköpostilla ja käymällä fyysisesti paikan päällä. Hakemuksien lähetysmäärät olivat henkilöittäin 1-4 hakemusta per valmennuspäivä. Tähän aktiivisuuteen ja positiiviseen ilmapiiriin olin todella tyytyväinen ja pyrin kannustamaan heitä jatkamaan samalla innokkuudella myös tulevina viikkoina. Oli myös upeaa nähdä se kannustavuus, jolla osallistujat kanssaelivät ja aplodeerasivat toisilleen, kun tuli tieto esim. työsopimuksen allekirjoituksesta, haastatteluun pääsemisestä sekä yhteydenotosta, joka tuli vuorokauden sisään henkilön jätettyä esittelytekstinsä TE-toimiston CV-netti-tietokantaan.
Minun toimintani valmentajana koettiin onnistuneeksi, 93% koki toimintani hyväksi tai erinomaiseksi ja toteutus vastasi osallistujien tarpeita miltei kaikkien osalta. Koen, että onnistuin sekä valmennuksen suunnittelussa että toteutuksessa hienosti. Kävin päivien aikana keskustelua tulevasta ohjelmasta, oliko tarpeen vielä palata johonkin aiheeseen tai oliko heille herännyt muita kiinnostavia asioita mistä haluaisivat tietää enemmän. Muutamia tällaisia aiheita nousikin eteen, esim. palasimme vielä uudestaan mm. työsopimuksen laatimiseen ja omien vahvuuksien esiintuomiseen.


Arvioitaessa omaa toimintaa suhteessa saatuihin palautteisiin, tiedostan että minun olisi tullut saada kolme osallistujaa vahvemmin mukaan, jotta he olisivat kokeneet kehittyneensä enemmän omaan alkutilanteeseensa nähden. Laajempi keskustelu jatkosuunnitelmasta olisi ollut näiden kolmen henkilön kohdalla aiheellista, joka ei ollut kuitenkaan mahdollista ko. henkilöiden vähäisen kiinnostuksen ja motivaation osalta. Jatkotoimenpiteinä heidän kohdallaan kirjasin, että he pääsisivät henkilökohtaiseen työn etsintä-palveluun, joka sitouttaisi heitä työnhakuun aktiivisemmin. Motivaation puute oli heidän kohdallaan rajoittavin tekijä, jota en onnistunut heidän kohdallaan kasvattamaan. Jatkossa aion kehittää toimintaani ns. vastahakoisesti mukana olevien innostamiseksi ja pyrkiä löytämään heitä motivoivat, henkilökohtaisemmat triggerit.

Kokonaisuutena katsoen valmennus onnistui minusta hyvin, valtaosalla eli 79%:lla oli omasta mielestään toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma laadittuna. Kaikille osallistujille jatkosuunnitelma laadittiin johon he saivat kommentoida ja pyytää korjauksia niin halutessaan. Osan kohdalla suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet edesauttavat työllistymistä, ehkä liikaakin, joka oli muutaman kohdalla  epätoivottava lähitulevaisuuden suunta. 86% vastaajista kuitenkin koki, että päätösten teko koulutuksien ja työnhaun osalta oli kehittynyt hyvin tai erinomaisesti. Kirjallisen palautteen lisäksi sain suullista palautetta sekä kurssin aikana että sen loputtua. Yksi osallistujista totesi toisen kurssipäivän aluksi olleensa ”liekeissä” kuunneltuaan minua ja kertomiani konkreettisia esimerkkejä työnhakuun liittyen. Muutamat muut kokivat saaneensa suunnitelmallisuutta myös toimintaansa työnhaun ulkopuolella, keskustelimme paljon tavoitteiden asetannasta, motivaatiosta elämässä, suunnitelmallisuudesta ja aikatauluttamisesta.

Valmennuksen suunnitelma

Opetushavainnointi: 

Valmennustani havainnoi koulutuspäällikkö Lauri Partanen, joka kuvasi toimintaani seuraavasti: Hannan opetustyyli oli ohjauksellinen ja käytettävät menetelmät monipuolisia, henkilöitä työnhakuun sitouttavia. Asioiden konkretisointi työelämään tuotiin esiin hyvin toimialakohtaisten esimerkkien avulla. Ajankäytöllisesti koulutus oli suunniteltu tavoitteita vastaavaksi. Koulutuksen ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva. Hannan vuorovaikutus osallistujiin oli henkilökohtaista ja hän sai aktivoitua suurinta osaa osallistujia toimintaan. Kehityskohteina Hannan osalta voisi olla vuorovaikutuksen yksilökohtaisempi huomiointi, jotta ei-motivoituneita osallistujia saataisiin aktivoitua enemmän. Erikseen Lauri vielä kommentoi, että valmennussuunnitelma oli kattava ja raportti mielestäni oikein hyvä ja selkeä. Ja kokonaisarviohan valmennuksesta oli oikein hyvä.

perjantai 23. syyskuuta 2016

2. Opetusharjoittelu 1.9.2016 Amiedu, seminaari Osaavia opettajia – nuoria yrittäjiä


Minulla oli ilo päästä mukaan Osaavia opettajia - nuoria yrittäjiä –projektiin, jossa  järjestetään opettajien täydennyskoulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjyysopetusta. Koulutus on osa Suomen Yrittäjien hanketta Osaavia opettajia –yrittäviä nuoria. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

Koulutuksia järjestetään eri puolella Suomea toisen ja korkea-asteen opettajille, opettajaksi opiskeleville sekä opettajankouluttajille. Koulutukset ovat kestoltaan 1-3 päivän mittaisia ja niiden tavoitteena on innostaa opettajia sekä edistää yrittäjyyden juurtumista oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Koulutukset tavoittavat kolmen vuoden aikana (2015-2018) 7500 henkilöä. Projektissa toteutetaan valtakunnallisia verkostokoulutuksia sekä alueellisia toteutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Oma osuuteni projektissa käynnistyi viime keväänä, kun sain toimeksiannon valmentaa Yritystoiminnan perusteet –osiota Amiedun opettajille. Määritimme ja asetimme tavoitteet yhteistyössä projektin vetäjän, Suomen yrittäjien Päivi Ojalan kanssa, jonka jälkeen käynnistin suunnittelun ja valmennuksen sisällön työstön.

Valmennuksen tavoitteet:


       Ymmärtää yritystoiminnan perusteita
       Kuinka hyödyntää yritystietoutta omalla toimialalla
       Mistä hankkia lisätietoa yrittäjyydestä
       Kuinka ohjata yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita eteenpäin

Suunnitellessani valmennusta, ajatukseni oli tuottaa mahdollisimman konkreettista ja hyödyllistä aineistoa, jota eri alojen opettajat voisivat hyödyntää edelleen omassa työssään. Ajallisesti minulla oli hyvin aikaa, sillä minulle varattu slotti oli noin kolme tuntia.  Käynnistin valmennuksen suunnittelun jo hyvissä ajoin alkukesästä tarkoituksena luoda runko, jota sitten täydentää ajankohtaisilla sisällöillä. Halusin rakentaa koulutuksesta kokonaisuuden joka motivoisi oppijoita kuuntelemaan, kyselemään ja sisäistämään yritystoimintaan ja yrittäjyyteen liittyviä aihioita sekä jatkohyödyntämään niitä.  Oppimisnäkemyksiä arvioitaessa yhdistelin humanistista, kognitiivista, konstruktiivista ja sosio-kulttuurista lähestymistapaa, sillä oli oletettavaa, että osallistujilla oli aiempaa kokemusta ja tietoa yrittäjyydestä sekä laaja-alaisia ajatuksia aiheesta yhdistettynä realismiin ja yhteisöllisyyteen. Mielestäni onnistuin tässä hyvin. Osallistujille oli jaettu myös ennakkotehtävä, jossa pyydettiin tutustumaan oman tutkinnon perusteisiin; miten yrittäjyys siellä tuodaan esiin.

Avasin seminaarin ja pohjustin aloituspuhujan; Helsingin yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala, joka piti lyhyen Yrittäjäinfon, kertoen erityisesti yrittäjien koko- ja henkilöstömääristä, sekä nuorten yrittäjien innokkuudesta käynnistää yritystoimintaa Suomessa.  Yrittäjäinfon jälkeen käynnistin oman osuuteni avaamalla seminaarin tavoitteet esittelemällä itseni sekä päivän sisällön.Päivän sisältönä oli tarkoitus käydä läpi:

       Mitä on yrittäjyys
       Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet
       Liiketoimintasuunnitelma
       Yritysmuodot


Tämän jälkeen motivoin ja herättelin parikeskustelua tutkintojen perusteista, jossa osallistujat saivat kertoa omaan tutkintoonsa liittyen, miten yrittäjyys on siellä mainittu. Parikeskustelun jälkeen sitä purettiin yleisesti koko ryhmän kesken. Oli mielenkiintoista havaita, kuinka eri tutkinnoissa yrittäjyys oli käsitelty. Osallistujat olivat erittäin puheliaita ja välillä tuli hieman sääli kun hyvät keskustelut piti jättää kesken, jotta pysyin summittaisessa aikataulussa jonka olin valmennukseen asettanut.

Seuraavaksi toteutin ryhmätehtävän, jonka tarkoituksena oli viimeistään herättää osallistujien motivaatio. Ryhmissä osallistujat toteuttivat yhteisöllisen, aikarajatun tehtävän, joka onnistuakseen vaati erilaisia taitoja, kuten luovuutta, ongelman ratkaisua, yhteistyökykyä, aloitteellisuutta ja riskinottokykyä. Ryhmät ottivat tehtävän innokkaana vastaan, ja mielestäni onnistuin kasvattamaan motivaatiota sekä vahvistamaan orientaatioperustaa tulevalle. Tehtävä purettiin yhteisesti, ryhmät analysoivat omaa toimintaansa ja toimintaa taustoitin jouhevasti yrittämiseen tarvittaviin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Muutamassa ryhmässä kehitettiin ja ideoitiin ko. tehtävää hyödynnettäväksi myös omissa koulutuksissa. Tästä olin erittäin iloinen, sillä yhtenä tavoitteena oli tuottaa konkretiaa ja aikaansaada työkaluja, joita voi hyödyntää myöhemmin omassa työssään.

Käytin valmennuksessa monipuolisesti eri tekniikoita; esittävää ja ohjauksellista, ryhmä-, pari- ja yksintyöskentelyä. Hyödynsin myös eri välineitä, kuten videoita, joiden avulla pystyi konkretisoimaan asioita ja käyttämään visuaalista sekä auditiivista oppimista. Kinesteettistä oppimista hyödynsin myöhemmin, kun osallistujat pääsivät laatimaan liiketoimintamallia omasta koulutuksestaan ja kertamaan jo opittua asiaa. Tässä osiossa tuli vastaan muutamia asioita, jotka eivät menneet ihan niin kuin alun perin ajattelin. Tekniikka ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, en onnistunut saamaan ääntä kuuluviin kaiuttimista, se ei onneksi kovasti haitannut, sillä tila oli sen kokoinen, että äänet kuitenkin kantoivat takariviin. Note to myself; varmista jatkossa äänen laatu ottamalla mukaan oma kaiutin. Ajoitus ei myöskään mennyt ihan nappiin, keskustelua käytiin sen verran paljon ja kysymyksiä sateli, jotta huomasin olevani aikataulusta hieman jäljessä. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut suurempaa huolta, sillä jouhevasti muokkasin ja jätin esittämättä muutamia slaideja. Itse pidän tätä parempana vaihtoehtona, kuin että materiaali loppuisi ennen aikojaan jolloin olisi vuorossa todellinen improvisointi, jonka laadukkuus määrittelisi lopputuloksen onnistumisen tai epäonnistumisen.

Loppuosa seminaarista sisälsi tiedon välittämistä ja konkreettisia työkaluja sekä yksilönä tehtävän leikkimielisen, pelillisen elementin, minkälainen yrittäjä itse olisi.  Tässä hyödynnettiin osallistujien omia työvälineitä, esim. puhelin tai tietokone, jonka avulla he tekivät testin. Testautin ja demonstroin myös Kahoot-sovellusta, jonka toteutin kilpailullisena elementtinä, sillä halusin arvioida opitun ymmärtämistä.  

Kokonaisuutena katsoen saavutin valmennuksen tavoitteet mielestäni hyvin, ainakin toteuttamani testauksen perustella asiat oli mukavasti sisäistetty. Osallistujia oli 19 henkilöä,  jotka kouluttavat eri tutkintoja, kuten eläinten hoitajan, lähihoitajan, VALMAn, ICT:n, rakentamisen, yritysturvallisuuden ja muutosvalmennuksen toimialoilta. Toteuttamassani kyselyssä oikeiden vastauksien osuus kysymyksistä oli peräti 93%. Lisäksi sain myös usealta osallistujalta suoraa sanallista palautetta, että hyvin vedetty valmennus, jossa olivat oppineet uutta. Tämä vahvisti omaa arviotani siinä, että onnistuin toimeksiannossani. Jälkeenpäin keskustellessani toimeksiantajan kanssa, kuulin että monesti osallistujat eivät lähde avoimesti mukaan toteutuksiin, vaan jättävät herkästi itsensä ulkopuolisiksi tekemään jotain ihan muuta. Tätä ei ollut mielestäni havaittavissa ko. seminaarissa, vaan kaikki lähtivät avoimesti mukaan, niin keskustelemaan kuin osallistumaankin.

 Opetuksen havainnointi:


Opetuksen havainnoijana toimi Amiedun Muutosvalmennuksen ura- ja esimiesvalmentaja Carita Cruz, joka kuvasi minun toimintaani seuraavasti: Hannan opetustyyli oli rauhallinen, arvostava ja keskusteleva ja käytettävät menetelmät monipuolisia, opettavia, mielenkiintoisia ja raikkaasti uusia myös pitkään itse opettaneille. Asioiden linkitys käytäntöön oli toimivaa ja monipuolista, asioiden konkretisointi käytännön esimerkein oli onnistunutta. Ajankäytöllisesti koulutus oli toimiva, taukojen jaksotus riittävä ja keskustelujen, ryhmätöiden ja Hannan alustusten keskinäinen dynamiikka oli sopiva ja sujuva.  Koulutuksen ilmapiiri oli innostunut, avoin ja keskusteleva ja aika meni nopeasti. Hannan vuorovaikutus osallistujiin oli hyvää ja osoitti osallistujien arvostamista. Käytettävät apuvälineet toimivat hyvin. Opetusmateriaali oli hyvin perusteltua, kiinnostavaa ja monipuolista. Opetuksen myötä päästiin tavoitteisiin erinomaisesti. Kokonaisuutena valmennusosio oli erittäin hyvä; päällimmäiseksi jäi innostus opetussisältöä kohtaan.